Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

 

Máte za sebou první zážitky s Vaším novým vozem KIA a dobíjením na dobíjecích stanicích PRE.

A budeme rádi, pokud s námi chcete dále pokračovat. Je to jednoduché. Vyplněním tohoto formuláře uzavřete smlouvu s PRE na dalších 11 měsíců a čerpáte další zvýhodnění ve formě kreditu ve výši až 397,50 Kč bez DPH /měsíc na odebranou elektřinu z dobíjecích stanic jako dárek od KIA.

V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte na nás obrátit.

Vaše PRE.Základní údaje


 

 

Trvalý pobyt

Sídlo

 

Text smlouvy

I. Předmět smlouvy
  1. PRE provozuje veřejné dobíjecí stanice "PREpoint", které umožňují dobíjení elektromobilních dopravních prostředků. Předmětem koupě je elektřina dodaná PRE zákazníkovi prostřednictvím dobíjecí stanice "PREpoint".
  2. Zákazník se zavazuje zaplatit PRE za elektřinu cenu ve výši uvedené v účinném Ceníku KIA (dále jen "ceník"). Ceník je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a je dostupný na www.premobilita.cz. PRE má právo měnit ceník způsobem sjednaným v PDV, což zákazník výslovně akceptuje. PRE zároveň garantuje zákazníkovi, že mu nezvýší cenu uvedenou v ceníku do 31. 8. 2021.
II. Podmínky prodeje elektřiny
  1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky dobíjení vozidel (dále jen „PDV“). PRE má právo měnit PDV způsobem sjednaným v těchto PDV, což zákazník výslovně akceptuje.
  2. K ovládání dobíjecí stanice „PREpoint“ a k určení množství odebrané elektřiny slouží dobíjecí čip (dále jen čip), který zákazník již převzal před uzavřením této smlouvy.
  3. Platební podmínky jsou uvedeny v PDV. E-mailová adresa pro doručování faktur zákazníkovi je uvedena v hlavičce této smlouvy.
III. Trvání smlouvy
  1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy zákazníkovi a účinnosti dnem uvedeným v tomto potvrzení. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu lze jednostranně vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
 
Zákazník požaduje, aby společnost Pražská energetika, a.s., předávala po dobu 11 kalendářních měsíců následujících po nabytí účinnosti této smlouvy jeho údaje z dobíjení společnosti KIA MOTORS CZECH s.r.o., IČO: 49703188.
 
Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání Vaší smlouvy, ale také po jejím případném ukončení, max. však po dobu 5 let. Zaškrtnutím tohoto pole souhlasíte se zasíláním informací o zvýhodněných produktech Skupiny PRE, které Vám na základě profilování Vašich dat můžeme nabídnout. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.pre.cz/ochranaudaju. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 

 
Odesláním souhlasíte s výše uvedeným zněním návrhu smlouvy. Do třech pracovních dnů Vám zašleme naše vyjádření na Vámi uvedený kontaktní email. Dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy na Vaši e-mailovou adresu je smlouva uzavřená.
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou