Podmínky dobíjení vozidel - platné do 31.3.2021

1. Podmínky dobíjení vozidel (dále jen "PDV") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy o prodeji elektřiny ve veřejných dobíjecích stanicích PREpoint uzavřené mezi zákazníkem a společností Pražská energetika, a. s., (dále jen "PRE"). Předmětem koupě je elektřina dodaná PRE zákazníkovi prostřednictvím veřejné dobíjecí stanice PREpoint.

2. Aktuální seznam dobíjecích stanic PREpoint je uveden na www.premobilita.cz. Stání u PREpointu na vyhrazeném parkovacím místě je povoleno pouze v případě skutečného dobíjení elektromobilního dopravního prostředku (dále jen "vozidlo") a po nezbytně nutnou dobu.

3. Zákazník je povinen opustit vyhrazené parkovací místo pro dobíjení neprodleně po dokončení dobíjení, aby neblokoval toto stání pro ostatní uživatele PREpointu.

4. K ovládání dobíjecí stanice „PREpoint“ a k určení množství odebrané elektřiny slouží pouze karta/čip, která byla schválená PRE.

5. Svěří-li zákazník kartu/čip třetí osobě, odpovídá, jako by kartu/čip opatroval sám.

6. Karta/čip vydaná PRE je aktivována nejpozději v den převzetí, karta/čip vydaná partnerem je aktivována do tří pracovních dnů od podpisu smlouvy. Ukončením smlouvy dojde k deaktivaci karty/čipu.

7. V případě odcizení, ztráty nebo poškození karty/čipu je zákazník povinen kontaktovat PRE telefonicky na čísle 267 053 473 nebo elektronicky na premobilita@pre.cz, a to bez zbytečného odkladu od zjištění dané skutečnosti. PRE na základě hlášení provede deaktivaci karty/čipu.

8. PRE má právo měnit kupní cenu za dobíjení vozidla stanovenou v ceníku PRE. Úprava ceny bude provedena aktualizací ceníku PRE, který musí být zveřejněn na internetových stránkách PRE (www.premobilita.cz) minimálně 30 dní před termínem účinnosti nových cen. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti změny ceny.

9. PRE provádí vyúčtování ceny za dobíjení vozidel vždy za kalendářní čtvrtletí. Faktura má splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Faktura bude zasílána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

10. V případě prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky podle smlouvy je zákazník povinen uhradit PRE smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11. Zákazník bere na vědomí, že PRE shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zákazníka poskytnuté smlouvou za účelem plnění smlouvy, a to v listinné i elektronické podobě způsobem, jenž je v souladu s platnou právní úpravou, a to po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění smlouvy. PRE odstraní osobní údaje zákazníka ze všech svých záznamů bezprostředně po uplynutí lhůty pro uplatnění nároků smluvních stran ze smlouvy, příp. ze zákona. Podrobné informace o účelu, rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů lze nalézt v dokumentu "Zásady zpracování osobních údajů v rámci Skupiny PRE", umístěném na www.pre.cz/osobniudaje.

12. Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud se zákazník domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého života, je oprávněn požádat PRE o vysvětlení, případně odstranění takto vzniklého stavu. Zákazník je také oprávněn písemně odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů tam, kde je jeho souhlas pro zpracování osobních údajů nezbytný.

13. PRE předává osobní údaje účastníka třetím stranám ke zpracování výhradně tak, jak to umožňuje příslušný právní předpis, zejména na základě smlouvy o zpracování osobních údajů dle uvedeného zákona, a to především osobám v rámci Skupiny PRE.

14. PRE je oprávněna PDV měnit. Změnu PDV zveřejní PRE nejméně 30 kalendářních dnů před účinností změny PDV na svých internetových stránkách (www.premobilita.cz).

15. Zákazník je v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou PDV oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení je zákazník povinen doručit PRE do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti změny PDV.