Podmínky dobíjení vozidel - platné do 31.12.2015

1.    Bezkontaktní karta (dále jen „karta“) pro užití služby nabíjení vozidel u nabíjecích stanic Pražské energetiky, a. s. (dále jen „PRE“) se poskytuje vlastníkům a ostatním uživatelům elektromobilních dopravních prostředků (dále jen „vozidlo“).  

2.    Karta slouží k ovládání nabíjecích stanic, tzv. PREpointů., prostřednictvím kterých si zákazník může nabíjet své vozidlo.  Užívání nabíjecích stanic za jiným účelem než nabíjení vozidla je zakázáno a považuje se za závažné porušení smlouvy.  

3.    Kartu vydává Centrum služeb PRE, Jungmannova 747/28, Praha 1 (Po-Čt 9-18, Pá 9-12).

4.    Aktuální seznam nabíjecích stanic PREpoint je uveden na https://www.premobilita.cz/cs/nabijeni/.

5.    Cena za nabíjení vozidla je stanovena ceníkem pro službu nabíjení (150 kB)

6.    PRE má právo fakturovat vždy k 15. dni v daném měsíci za službu poskytnutou v předchozím měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den poskytnutí služby. Faktura má splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Faktura bude zasílána poštou na adresu zákazníka uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty. Faktura se vystavuje pouze v případech, kdy zákazník v předchozím měsíci využije nabíjecí stanice PREpoint.

7.    Smluvní strany si sjednávají, že společnost PRE je oprávněna účtovat poplatek za vybrané služby a poplatek za porušení Smlouvy. Výše poplatku je stanovena v ceníku.

8.    Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky podle této Smlouvy je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

9.    Společnost PRE je oprávněna měnit cenu/y za služby poskytované na základě této smlouvy uvedené v ceníku. PRE zveřejní jakékoliv změny v ceníku nejméně 30 dní přede dnem účinnosti dané změny na stránkách www.pre.cz/e-mobilita. Zákazník je povinen se se změnami ceníku seznámit.

10.    Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti změněného ceníku.  Odstoupení musí být učiněno v písemné formě.

11.    Zjistí-li kterákoli ze smluvních stran, že faktura obsahuje chyby nebo že došlo k závadě v poskytování služeb ve smyslu této smlouvy, je oprávněna tuto skutečnost u druhé smluvní strany písemně reklamovat. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost již vyúčtovaných plateb. Písemná reklamace bude obsahovat výzvu k odstranění chyby či závady. 

12.    Stání u PREpointu na vyhrazeném parkovacím místě je povoleno pouze v případě skutečného nabíjení vozidla po dobu nezbytně nutnou.

13.    Zákazník je povinen opustit vyhrazené parkovací místo pro nabíjení neprodleně po dokončení nabíjení, aby neblokoval toto stání pro ostatní uživatele PREpointu.