Podmínky dobíjení vozidel

Tyto podmínky dobíjení vozidel jsou platné platné od 15.09.2021

1. Podmínky dobíjení vozidel (dále jen "PDV") jsou nedílnou součástí smlouvy o dobíjení elektrického vozidla ve veřejných dobíjecích stanicích PREpoint uzavřené mezi zákazníkem a společností Pražská energetika, a. s., (dále jen "PRE"). Předmětem smlouvy je prodej elektřiny ze strany PRE zákazníkovi prostřednictvím veřejné dobíjecí stanice PREpoint. Aktuální seznam dobíjecích stanic PREpoint je uveden na  www.premobilita.cz.

2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že dobíjení vozidel nemusí být poskytováno na všech dobíjecích stanicích PREpoint po celou dobu účinnosti smlouvy neomezeně, zejména pak z obchodních či technických důvodů či z důvodů vyšší moci. PRE si zároveň vyhrazuje právo měnit strukturu dobíjecích stanic

3. Stání u „PREpointu“ na vyhrazeném parkovacím místě je povoleno pouze v případě skutečného dobíjení elektrického vozidla (dále jen "vozidlo") a po nezbytně nutnou dobu.

4. K ovládání dobíjecí stanice „PREpoint“ a k určení množství odebrané elektřiny slouží pouze karta/čip, která byla schválená PRE.

5. Svěří-li zákazník kartu/čip třetí osobě, odpovídá, jako by kartu/čip opatroval sám. Zákazník odpovídá za všechny škody či dluhy, které vzniknou používáním nebo v souvislosti s používáním kterékoliv karty/čipu, kterou převzal od PRE, včetně škod vzniklých při jejím případném zneužití, a tyto veškeré škody a dluhy se zavazuje PRE uhradit.

6. V případě odcizení, ztráty nebo poškození karty/čipu je zákazník povinen kontaktovat PRE telefonicky na čísle 267 053 473 nebo elektronicky na premobilita@pre.cz, a to bez zbytečného odkladu od zjištění dané skutečnosti. PRE na základě hlášení provede deaktivaci karty/čipu.

7. PRE provádí vyúčtování ceny za dobíjení vozidel vždy za kalendářní měsíc. Faktura má splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Faktura bude zasílána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

8. Všechny platby podle smlouvy se provádí bezhotovostním převodem na účet PRE. Zákazník je povinen platbu označit správným variabilním symbolem určeným PRE. Číslo účtu PRE a variabilní symbol jsou uvedeny v příslušné/ých faktuře/rách. Všechny platby se provádějí v korunách českých (dále též „CZK“), není-li dohodnuto ve smlouvě jinak.

9. V případě prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky podle smlouvy je zákazník povinen uhradit PRE smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

10. Po dobu prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky podle smlouvy si PRE vyhrazuje právo pozastavit dobíjení vozidel zákazníkovi dle smlouvy. V případě, že nedojde k uhrazení splatné pohledávky ani po upozornění, může PRE od smlouvy odstoupit.

11. PRE má právo měnit cenu za dobíjení vozidla stanovenou v ceníku PRE. Úprava ceny bude provedena aktualizací ceníku PRE, který musí být zveřejněn na internetových stránkách PRE (www.premobilita.cz) minimálně 30 dní před termínem účinnosti nových cen. Změnu ceny dále PRE oznámí zákazníkovi ve stejné lhůtě na kontaktní e-mailovou či poštovní adresu. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti změny ceny.

12.  PRE zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Podrobné informace o účelu, rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů lze nalézt v dokumentu "Zásady zpracování osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE", který je umístěn na www.pre.cz.

13. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“, www.coi.cz). Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy u ČOI.

14. Pro dobíjení vozidel ze strany PRE zákazníkům prostřednictvím veřejných dobíjecích stanic ostatních provozovatelů platí výše uvedené „Podmínky dobíjení vozidel“ obdobně. Aktuální seznam dobíjecích stanic ostatních provozovatelů je uveden na www.premobilita.cz.

15. PRE je oprávněna PDV měnit. Změnu PDV zveřejní PRE nejméně 30 kalendářních dnů před účinností změny PDV na svých internetových stránkách (www.premobilita.cz). Zákazník je v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou PDV oprávněn od smlouvy odstoupit. Změnu PDV dále PRE oznámí zákazníkovi ve stejné lhůtě na kontaktní e-mailovou či poštovní adresu. Odstoupení je zákazník povinen doručit PRE do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti změny PDV.

Ceníky dobíjení:

Podmínky dobíjení vozidel: