Chci dobíjet pravidelně

Vlastníte elektromobil a chcete jej nabíjet v síti veřejných dobíjecích stanic PREpoint? Pak potřebujete čip PRE nebo kartu Lítačka. Jak získat čip PRE? Stačí vyplnit formulář níže. Nebo nás navštivte osobně v Centru služeb PRE v ulici Jungmannova 747/28 na Praze 1.

Pokud chcete dobíjet pomocí karty Lítačka je osobní návštěva v Centru služeb PRE nutná.

Zvýhodněný ceník dobíjení pro zákazníky PRE

Zvýhodněný ceník dobíjení pro zákazníky PRE

Jsem zákazník PRE, a tedy mám čip nebo uzavřenou alespoň jednu smlouvu s některou ze společností ze Skupiny PRE.

Jednička pro zákazníky Skupiny PRE 

AC v klidu pro zákazníky Skupiny PRE

Chcete dobíjet na standardních dobíjecích stanicích PRE (AC) a neřešit kolik spotřebujete a jak dlouho jste připojeni? Nastavte si paušální měsíční produkt AC v klidu.

Podmínky dobíjení vozidel

Podmínky dobíjení vozidel 

 

Dobíjení na dobíjecích stanicích ostatních provozovatelů - roaming

PRE dále všem zákazníkům, kteří uzavřou smlouvu na dobíjení na PREpoint, nabízí doplňkový produkt „Dobíjení na dobíjecích stanicích ostatních provozovatelů - roaming“. Tento produkt umožní zákazníkům dobíjení elektromobilních dopravních prostředků také prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic ostatních porvozovatelů.

Ostatní provozovatelé

Cena za dobíjení prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic ostatních provozovatelů

Ceník dobíjecích stanic ostatních provozovatelů   

 

Změna produktu

Požadavky na změnu produktu zasílejte na e-mailovou adresu premobilita@pre.cz. PRE umožňuje zákazníkům bezplatnou změnu produktu 2 x v kalendářním roce. Další změna v kalendářním roce je následně zpoplatněna cenou 200,-Kč včetně DPH.

Ceník dobíjení  

Ceník dobíjení

Ceník dobíjení

Jednička

Podmínky dobíjení vozidel

Podmínky dobíjení vozidel 

Dobíjení na dobíjecích stanicích ostatních provozovatelů - roaming

PRE dále všem zákazníkům, kteří uzavřou smlouvu na dobíjení na PREpoint, nabízí doplňkový produkt „Dobíjení na dobíjecích stanicích ostatních provozovatelů - roaming“. Tento produkt umožní zákazníkům dobíjení elektromobilních dopravních prostředků také prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic ostatních provozovatelů.

Ostatní provozovatelé

Cena za dobíjení prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic ostatních provozovatelů

Ceník dobíjecích stanic ostatních provozovatelů   

Změna produktu

Požadavky na změnu produktu zasílejte na e-mailovou adresu premobilita@pre.cz. PRE umožňuje zákazníkům bezplatnou změnu produktu 2 x v kalendářním roce. Další změna v kalendářním roce je následně zpoplatněna cenou 200,-Kč včetně DPH.

Ceník dobíjení  

Smlouva na dobíjení na PREpoint
 
 

Základní údaje

 
 
 
 

 
 

Trvalý pobyt

Sídlo

 
 

Smlouva

Text smlouvy

I. Předmět smlouvy
  1. PRE provozuje veřejné dobíjecí stanice „PREpoint“, které umožňují dobíjení elektromobilních dopravních prostředků. Předmětem koupě je elektřina dodaná PRE zákazníkovi prostřednictvím dobíjecí stanice „PREpoint“ nebo prostřednictvím dobíjecích stanic obchodních partnerů PRE.
  2. Zákazník se zavazuje zaplatit PRE za elektřinu dodanou prostřednictvím „PREpoint“ cenu ve výši uvedené v účinném ceníku „Jednička“ (dále jen "ceník"). Ceník je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a je dostupný na www.premobilita.cz
  3. V případě, že zákazník přestane být zákazníkem skupiny PRE (ve smyslu čestného prohlášení), zavazuje se dále platit PRE za elektřinu dle této smlouvy cenu ve výši uvedené v účinném Ceníku (dále jen "ceník"). Ceník je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy a je dostupný na www.premobilita.cz
II. Podmínky prodeje elektřiny
  1. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou Podmínky dobíjení vozidel (dále jen „PDV“). PRE má právo měnit PDV způsobem sjednaným v těchto PDV, což zákazník výslovně akceptuje.
  2. PRE má právo měnit ceník způsobem sjednaným v PDV, což zákazník výslovně akceptuje.
  3. K ovládání dobíjecí stanice „PREpoint“ a dobíjecí stanice obchodních partnerů PRE, a k určení množství odebrané elektřiny slouží příslušná karta/čip schválená PRE.
  4. Platební podmínky jsou uvedeny v PDV. E-mailová adresa pro doručování faktur zákazníkovi je uvedena v hlavičce této smlouvy.
III. Trvání smlouvy
  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy zákazníkovi a je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu lze jednostranně vypovědět kteroukoliv smluvní stranou. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Formulář pro odstoupení je uveden zde

Prohlášení a poučení zákazníka

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, a souhlasím s uzavřením smlouvy za výše uvedených podmínek.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Podmínkami dobíjení vozidel a Ceníkem nabíjení

Rádi bychom s Vámi byli v kontaktu nejen po dobu trvání Vaší smlouvy, ale také po jejím případném ukončení, max. však po dobu 5 let. Zaškrtnutím tohoto pole souhlasíte se zasíláním informací o zvýhodněných produktech Skupiny PRE, které Vám na základě profilování Vašich dat můžeme nabídnout. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.pre.cz/ochranaudaju. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 
Odesláním souhlasíte s výše uvedeným zněním návrhu smlouvy. Do třech pracovních dnů Vám zašleme naše vyjádření na Vámi uvedený kontaktní email. Dnem doručení potvrzení o uzavření smlouvy na Vaši e-mailovou adresu je smlouva uzavřená.

Způsob doručení a doplňující informace

 
 
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou